ÅRSMØTE 2018

Oslo, 9/2-18

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Onsdag 14/3-18 kl 1900

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 28/2-18.

Årsmøtedokumenter lagt ut 07.03.2018 kl 23:00.

 

 

2018-02-09
Trond-ErikLarsen250

Oslo, 9/2-18

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Onsdag 14/3-18 kl 1900

 

Årsmøtedokumenter for nedlasting:  KLIKK HER!

Organisajonsplan                                                           KLIKK HER!

Revisors beretning                                                             KLIKK HER!

 

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 28/2-18.

Sakene kan sendes til: tela@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.

  Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg.
 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved       fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.